Πακέτο εφαρμογών που απευθύνεται σε Μηχανικούς για την έκδοση Αδειών Δόμησης, τη σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος και την οργάνωση των εργασιών γραφείου.
Παρουσίαση εφαρμογής Τοπογραφικό
Παρουσίαση εφαρμογής Υπογραφή
Αμοιβές μηχανικών
 • Υπολογισμός «νόμιμων» αμοιβών μηχανικών
 • Σύνταξη συμβατικού και αναλυτικού προϋπολογισμού (πίνακας ΠΔ 696/74 & πίνακας παραρτήματος Β του Ν4495/17)
 • Υπολογισμός προϋπολογισμού κρατήσεων έργου (έντυπα Δήμου, εφορίας, κλπ)
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και σύνταξη πινάκων Ι.Κ.Α.
 • Έντυπα: Δηλώσεις ανάληψης – ανάθεσης, συμφωνητικά, αιτήσεις για την έκδοση Άδειας Δόμησης κλπ.
 • Υποβολή XMLαρχείου στο Τ.Ε.Ε. – Λήψη XML αρχείου από το Τ.Ε.Ε.
Χρονικός Προγραμματισμός
 • Δημιουργία διαγράμματος Gantt για την έκδοση άδειας Δόμησης
 • Αραίωση/πύκνωση (scale) διαγράμματος Gantt
 • Δημιουργία σχεδίου DXF
Αναλυτικός προϋπολογισμός έργου
 • Δημιουργία αναλυτικών προϋπολογισμών έργων για την έκδοση άδειας Δόμησης
Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 • Τεχνικές εκθέσεις, πίνακας εργασιών και κινδύνων ανά φάση εργασίας
Κατανομή ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων
 • Σύνταξη πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων πολυκατοικιών.
 • Δημιουργία DXF αρχείου για την εκτύπωση του πίνακα σε μορφή σχεδίου.
Παθητική πυροπροστασία
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το Π.Δ.71 (ΦΕΚ 32Α' /1988)
Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.)
 • Δημιουργία αρχικών και τελικών πινάκων Ε.Κ.Κ.Ο.
Τοπογραφικό
 • Αυτόματη παραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων στην επιθυμητή κλίμακα σε μορφή DXF με βάση συντεταγμένες σημείων (ΕΓΣΑ ’87).
 • Εύκολη εισαγωγή - εξαγωγή συντεταγμένων από/σε αρχείο κειμένου TXT.
 • Τα παραγόμενα DXF και PDF αρχεία πληρούν τις προδιαγραφές (layers κλπ.) για την ηλεκτρονική υποβολή τους στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν. 4409/16).
 • Πιο αναλυτικά, το τοπογραφικό διάγραμμα περιέχει: τον πίνακα συντεταγμένων των σημείων που ορίζουν το οικόπεδο, τις διαστάσεις των πλευρών του οικοπέδου, το εμβαδόν του οικοπέδου, το σχέδιο του οικοπέδου, τα βοηθητικά σημεία, τον κάνναβο ΕΓΣΑ ’87, τις δηλώσεις μηχανικού και ιδιοκτήτη, την πινακίδα του σχεδίου, εισαγωγή εικόνας (π.χ. απόσπασμα χάρτη, φωτογραφίες).
 • Εντοπισμός οικοπέδου με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 στο Google Maps.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας τοπογραφικού διαγράμματος με ενσωματωμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα, εισαγωγή συμβόλων (blocks) τοπογραφικού.
 • Εύκολη ηλεκτρονική υπογραφή διαγραμμάτων μέσα από το πρόγραμμα, δημιουργία HASH512 DXF αρχείου.
Υπογραφή
 • Ψηφιακή υπογραφή εντύπων PDF.
 • Αρχειοθέτηση, διαχείριση ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων PDF.
Άδειες
Διαχείριση αιτήσεων αδειών δόμησης
 • Απ' ευθείας λήψη και υποβολή δεδομένων από και προς το e-Άδειες του Τ.Ε.Ε. χωρίς τη δημιουργία XML αρχείου
 • Λήψη κοινών δεδομένων από την εφαρμογή αμοιβών
 • Διαχείριση συνημμένων αρχείων αίτησης
 • Δημιουργία DXF αρχείου διαγράμματος δόμησης με βάση τα στοιχεία της αίτησης (συντεταγμένες οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, χρήσεις κλπ)
Απόβλητα
 • Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010.